Cascon Premie Contraverzekering: eigen beheer pensioen vrijgesteld van successierecht

 

Met de CasCon PremieContraverzekering wordt het in eigen beheer opgebouwde pensioenvermogen, dat in een Pensioenstichting is ondergebracht, bij de erfgenamen vrijgesteld van successierecht en van inkomstenbelasting. U kunt de verzekering derhalve sluiten ter zekerstelling van het in eigen beheer opgebouwde pensioenkapitaal aan de erfgenamen.

 

De CasCon PremieContraverzekering voorziet in een uitkering bij overlijden van de langstlevende van de verzekerde personen vóór einddatum aan de begunstigden. Wanneer deze verzekering wordt gesloten en de premiebetaling plaatsvindt aan een Pensioenstichting, is de uitkering bij overlijden vrijgesteld van successierecht.

 

De hoogte van de uitkering kent een lineair dalend verloop, eventueel voorafgegaan aan een lineaire stijging.

 

Als verzekeringnemers en begunstigden gelden de kinderen van de verzekerde(n), ieder voor een gelijk deel van de premie.